તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે
Trending News

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે કે નહિ? ઓનલાઈન જાણો ઘરે બેઠા તમારા મોબાઈલમાં | online memo check karo ghare betha karo 2022

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો Join Now

Table of Contents

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે કે નહિ? ઓનલાઈન જાણો ઘરે બેઠા તમારા મોબાઈલમાં

લોકો ઘણી વાર ટ્રાફિકના નિયમોના ઉલ્લંઘન કરી જાય છે, એવામાં તેમની ગાડી નંબર પર ચલણ ફાળવામાં આવે છે. જો તમેં પણ ક્યારેય જાણ્યા-અજાણ્યામાં ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોય, જેના પર તમારી ગાડી પર ચલણ ફાટ્યું હોય પણ તમને ના ખબર હોય, તો તમારે ડરવાની જરૂરત નથી. તમને પેનલ્ટી લાગી છે કે નહિ, તમે ઘરે બેઠા-બેઠા જાણી શકો છો. જો તમારા નામે પેનલ્ટી લાગી છે તો તમે ઘરે બેઠા પેનલ્ટી ની રકમ ભરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ, કેવી રીતે તમે ઘરે બેઠા જાણી શકશો કે તમારા નામે મેમો છે કે નહિ.

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે કે નહિ? e-Challan Gujarat

તમને ચલણ થયું છે કે નહિ, તે તમે ઘરે બેસીને જાણી શકો છો. જો તમારા નામે ચલણ ફાટ્યુ છે તો તમે ઘરે બેઠા તે રકમ ની પેમેન્ટ કરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ, કઈ રીતે ઘરે બેઠા જાણી શકાશે તમારા નામે મેમો ફાટ્યો છે કે નહિ.

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે કે નહિ? તે ઓનલાઈન જુઓ અને તેને ભરવા ની પ્રક્રિયા કરો

 • સૌ પ્રથમ ‘official’ વેબસાઇટ ની મુલાકાત લો
 • તમારા વાહનનો નંબર લખો.
 • પછી ‘Capcha Code’ લખો.
 • ત્યારબાદ ‘Submit’ પર ક્લિક કરો.
 • તે પછી ત્રણ ઓપ્શન આવશે Paid, Unpaid અને Pending
 • ‘Unpaid’ પર ક્લિક કરી તમારું પેમેન્ટ કરો.

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે તો આ રીતે કરો પેમેન્ટ (How To Pay E-Challan Payment Online)

 • જો તમને જણાય કે તમારુ ચલણ ફાટ્યુ છે, તો તેનુ પેમેન્ટ તમે ઓનલાઇન કરી શકો છો. આના માટે ચલણના આગળ આપેલા ‘Pay Now’ ના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
 • આ પછી ‘OTP’ દ્વારા પોતાના મોબાઇલ નંબરને વેરિફાઇ કરો.
 • તે પછી તમારી સામે તમારા રાજ્યના ઇ-ચલણ પેમેન્ટની વેબસાઇટ સામે આવી જશે.
 • અહીં તમારે ‘Next’ પર ક્લિક કરવુ પડશે.
 • આટલુ કર્યા બાદ તમારી સામે પેમેન્ટ કન્ફોર્મેશનનુ પેજ આવશે.
 • હવે અહીં ‘Proceed’ પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમે જે મૉડથી પેમેન્ટ કરવા ઇચ્છો છો તે રીતે કરી શકો છો.

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે. | Steps to pay Traffic eChallan on the State Transport Website

 • Step 1: First of all visit your States’s official transport
 • Step 2: after that you will find a section dedicated to pay violation fines.
 • Step 3: after that you will be allowed to choose if you want to pay violation notices, parking charges, or spot fines, or any other charges.
 • Step 4: After doing that choose on the appropriate link and you will be asked to enter certain details depending on the type of traffic violation.
 • Step 5: after that generally, you will be asked to enter your new vehicle registration number, old registration number, or your parking violation tag number (If you know).
 • Step 6: After doing that enter the details and the current outstanding amount.
 • Step 7: You will be allowed to make the payment using your Master or Visa Card.
 • Step 8: After doing that Do not forget to enter the Captcha in the space provided and before. clicking on ‘Submit’.
 • Step 9: You will be redirected to a safe page to make your payment.

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે. | How to Pay e-Challan Online in Gujarat?

Here are the steps you can follow if you wish to make e-challan payment online in Gujarat:

 • Step 1: First of all Visit https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan
 • Step 2: After that enter your challan number, vehicle number, or DL number on the page.
 • Step 3: After that add the Captcha code and click on the ‘Get Detail’ tab.
 • Step 4: After that a new page will open where you can get every detail about the e-challan.
 • Step 5: After doing that Click on ‘Pay Now’ under the Payment column and proceed further.
 • Step 6: After that choose the mode of payment from the given options. You can pay through net banking, credit card, or debit card.
 • Step 7: After doing that once the payment is received, a confirmation message will be sent to the registered mobile number.

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે. | Steps to Pay Traffic Challan on eChallan Official Website.

 • Step 1: First of all visit echallan.parivahan.gov.in
 • Step 2: After that select ‘check challan status’ from the drop-down menu under ‘Check Online Services’.
 • Step 3: After that enter the required details and captcha.
 • Step 4: After doing that click on ‘Get Detail’.
 • Step 5: After doing that click on ‘Pay Now’ option.
 • Step 6: After that choose the mode of payment to pay challan fine.
 • Step 7: After that completing the payment, you will receive a transaction ID, note it down for future reference.

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે. |How to Check & Verify Your e-Challan Status Online

Even if the e-challan sent to you is misdirected or the challan SMS received by the RTO is deleted, you can still get all the information and details of that traffic challan item online. Here below are the steps by which you can check e-challan status online.

 • Step 1: First of all visit echallan.parivahan.gov.in
 • Step 2: After that click on the ‘Check Challan Status’ tab on the homepage
 • Step 3: After that a new page will open where you need to enter either your DL number or vehicle number
 • Step 4: In case, there’s no fine and e-challan against you, a Challan Not Found’ dialogue box will open
 • Step 5: After doing that if there’s a pending fine or e-challan against your name, then a page will open that will show you all the details about the challan

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે તો |How to Check the Status of the Traffic eChallan Using Gujarat E-challan App?

 • Step 1: First of all Install the app.
 • Step 2: After that Now enter your vehicle number and click on ‘Get details’.
 • Step 3: After doing that You will now see the list of your paid and unpaid bills.

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે તો |E-challan Contact @Echallan.Parivahan.Gov.In

 • Phone: 0120-2459171 (Limited timings: 6:00AM-10:00)
 • or Email: helpdesk-echallan[at]gov[dot]in

તમારા વાહન પર મેમો ફાટ્યો છે તો તે માટે |મહત્વપૂર્ણ લિંક:

મેમો ચેક કરો ઓનલાઈન અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો
અન્ય માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *